مشکلات رایج در سیستم ترمز گیری

10 مورد از مشکلات رایج در ترمز گیری خودرو 

سیستم ترمز یک وسیله نقلیه قسمت مهم برای ایمنی سرنشینان آن است . از آن جا که سیستم ترمز قسمتی پیچیده و قابل اعتماد در خودرو است اما نیاز به تعمیرو نگه داری درست دارد. برخی از مشکلات سیستم ترمز خودرو را برای شما همراهان همیشگی به صورت مختصر توضیح داده ایم.

1- احساس نرمي بيش از حد زمان فشردن پدال ترمز

اين حالت هنگامی رخ می دهد كه هوا در سيستم ترمز در جریان باشد. دلیل وجود هوا در سيستم ترمز نیز  مي تواند علل مختلفي از جمله کم بودن سطح روغن ترمز يا حتي تخليه آن به دليل نشت، وجود روزنه و سوراخ در قسمتی از سيستم ترمز، باد کردن قسمتی از لوله لاستيكي انتقال روغن ترمز در هنگام ترمز گيري و يا فشار كم سيستم هيدروليك در ترمز را دارا باشد.براي از بین بردن اين اشکال بایستی سيستم ترمز را هواگيري کنیم كه بهتر است توسط یه مكانيك با تجربه انجام شود و نحوه انجام آن نيز در دفترچه تعمير و نگه داري هر خودرو آورده شده است. البته توصيه مي شود به علت جذب رطوبت توسط روغن ترمز و از بین رفتن خاصيتش بهتر است بعد از هوا گیری سيستم ، روغن ترمز را عوض کنیم.

2- چوب شدن پدال ترمز

 

چوب شدن پدال ترمز هنگام ترمز گیری

رخداد چنين چیزی زمانی که پدال ترمز را میفشاریم مي تواند ناشي از كم بودن مقدار وكيوم پيشرانه ،اشکال در بوستر و يا نشتي شلنگ وكيوم كه با بوستر ترمز مرتبط است باشد. اغلب خرابي در شير كنترل سبب نشتي در خلاء به وجودآمده توسط پيشرانه مي شود و احساس سفت و قفل شدن پدال ترمز، كه به اصطلاح  به آن چوب شدن گفته مي شود، به وجود می آید.جهت بررسي عملكرد شير كنترل ، بایستی پيشرانه را روشن کنیم و اجازه دهیم دقایقی كار كند و خلاء داخل بوستر به وجود آيد.بعد از این پيشرانه را خاموش می کنیم و بعد از گذشت چند دقيقه پدال ترمز را می فشاریم تا ببينيم که هنوز خلاء داخل بوستر باقي مانده يا نه.اگر پدال ترمز از زمان اولين فشار چوب باشد به این معناست که خراب است و وقت تعویض شیر است.

جهت آزمایش بوستر ترمز هم بايستی هنگامی که پيشرانه را خاموش كرديم ، چند بار پدال ترمز را فشار دهیم تا خلاء بوستر تخلیه شود و پدال ترمز قفل و سفت شود، بعد از آن در حالي كه ترمز را فشار داده ايم پيشرانه را روشن می کنیم و اگر بوستر درست باشد بایستی پدال نرم شده باشد و سمت پايين برود كه اين بدان معناست كه بوستر سالم است.اما اگر همچنان پدال چوب بود ، در صورت سلامت مسيرهاي ارتباط به بوستر ، بايد بوستر تعويض گردد.

3- كم بودن سطح روغن ترمز در مخزن

در مرحله اول اين اتفاق مي تواند به دليل كم شدن حجم گوشت لنت ترمز باشد كه با كم شدنش به علت فشار روغن در پشت آن سطح روغن داخل مخرن پايينتر مي آيد. بهتر است ابتدا اندازه لنت های ترمز چك شوند. اگركه لنت ها حجم گوشت مناسبی داشتند همچنان احتمال نشتي در سيستم ترمز وجود خواهد داشت و بايد همه قسمت ها از جمله مجموعه نگه دارنده پيستون هاي ترمز بر روي ديسك ، شلنگ ها و لوله هاي ارتباطي و سيلندر اصلي ترمز چك شود و قطعات معيوب عوض گردد.

در صورت رخ دادن نشتي در سيستم ترمز وسيله نقليه را نگه دارید.كم بودن سطح روغن ترمز در اغلب خودرو ها بوسیله علامت چراغي در پشت آمپر (معمولا روشن شدن چراغ ترمز دستي) به راننده اطلاع می رساند. اين علامت چراغ دستور خود را از سنسور كنترل كننده سطح روغن درون مخزن مي گيرد.

4- شنیده شدن صداي سايش آهن به آهن و خراشيده شدن از ترمز ها 

خراشیده شدن آهن به آهن

به گوش رسیدن این صدا در هنگام ترمزگيري ، بدان معناست كه لنت هاي ترمز تقریبا به اتمام رسیدند و دو صفحه فلزي به هم برخورد مي كنند. بهتر است هر چقدر سريعتر به عوض کردن لنت ها اقدام کنیم بهتر است چون در صورت تعويض نکردن، فاصله های ترمز گيري زیاد شده و همچنين قسمت آهني لنتي كه تمام شده است ، بر روي سطح ديسك خراش ايجاد کرده كه باعث وارد شدن صدمه به ديسك شده و هزينه اضافي را براي مالک خودرو به همراه می آورد و ديسك معيوب بايد در صورت صلاح ديد مكانيك تراشكاري و يا دیسک معیوب را برداشته و عوض شود.

5- پايين بودن پدال ترمز

در اتوموبیل هايي كه سيستم ترمز كاسه اي براي چرخ هاي عقب دارا هستند ، چنانچه كفشك هاي ترمز درون کاسه زنگ زده شده باشد و يا به حالت نامنظم سايش داشته باشند ، سبب اين نقيضه شده و ترمز در زمان دیر تر از حالت معمول فعال خواهد شد. البته علت دیگری هم مي تواند داشته باشد و آن به وجود آمدن نشتي در سيستم ترمز است كه بايد همه سيستم از نظر درز کردن نشتي بازبيني و در اگر لازم شد تعمير شود . حال اگرمشکل شما کفشک ها بود براي رفع كامل اشکال ، بهتر است كفشك ها تميز و يا تعويض شوند اما تنظيم كفشك ها به صورت موقتي مي تواند اين مشكل را حل كند.

6- سو‌ت كشيد‌ن تر‌مز در ز‌مان ترمز‌گيري

صد‌اي سو‌ت در موقع ترمز گير‌ي مي توا‌ند دلایل مختلفي داشته باشد‌ برای مثال مي تواند ناشي از لرز‌ش بين لنت ها‌ي تر‌مز و گير‌ه نگهدا‌رنده پيستون ها و يا ارتباط بين لنت ها با خود ديسك با‌شد. لنت ها‌ي ترمز آز‌بستی با غير آز‌بستي ها و سرا‌ميكي ها صدا‌ي بالاتره توليد مي كنند. البته معمولا با تعويض لنت هاي قديمي با جديد مشكل حل خواهد شد. لنت ها‌ي الیافی و غیر فلزی كم صد‌اترين لنت ها در میان انواع لنت ها‌ي ترمز هستند.در بر‌خي زمان ها نيز ديسك كمي لبه دار شده و باعث ايجا‌د صد‌ا در زمان ترمزگير‌ي مي شود. مي توا‌ن با نصب لايه هاي صداگير در پشت لنت ها ،ما‌ليدن مقداري گر‌يس مخصوص تر‌مز و اسپر‌ي كرد‌ن تر‌كيب كلو‌ئيدي خا‌صي كه مخصوص صدا‌گيري ترمز است به رو‌ي ديسك ها ، اين صد‌ا را كم کرد يا از بين برد.

جهت مطالعه بیشتر در خصوص سوت کشیدن لنت ترمز می توانید این مقاله را مطالعه فرمایید.

7- انحراف و کشیده شدن خودرو به يك سمت هنگام ترمزگيري

 

کشیده شدن فرمان خودرو به اطرافاگر همچین موردی در خودرو دیده شود ، نشان میدهد كه نيروي برابری از ترمز به چرخ ها منتقل نمي شود و اين به این معناست كه ترمز يكي از چرخ ها کارکرد صحیحی ندارد.در اين زمان خودرو به سمتی كه ترمز قوی تری دارد منحرف می شود.اين مورد مي تواند بدلیل چرب بودن سطح لنت و ديسك ترمز ناشی از ريختن روغن ترمز و يا گريس و … بر روی آن ، معيوب بودن و درگیر بودن پيستون ترمز و يا مشكل در انتقال روغن به يكي از كاليپرها باشد.

در ضمن اگر از لنت هايی با انواع مختلف در هر چرخ استفاده شود به دليل متفاوت بودن جنس مواد و لقمه لنت و توان ترمز گيری متفاوت هر كدام از لنت ها نيز اين مشكل بروز مي كند.پس بايد لنت های استفاده شده در دو طرف يكسان و از یک برند و شرکت سازنده باشد. پیشنهاد ما استفاده از لنت ترمز های برند وارن میباشد.

8- كورس حركتي زياد پدال ترمز

اگر لنت ها فرسوده  باشند يا در خودروهای با سيستم ترمز عقب كاسه ای كفشک ها تنظيم نشده باشند و همينطور در سيستم ترمز حباب هوا وجود داشته باشد اين حالت رخ می دهد.وجود چنين حالتی در سيستم خطرناک است چون برای به كار بردن حداكثر نيروی ترمز پدال بايد كورس بيشتری را طی كند و می تواند موجب حادثه شود.

9- درگير بودن همیشگی لنت ترمز با سطح ديسک ترمز

اگر لنت ها همیشه مقداری با ديسک ها درگير باشند ما شاهد رفتار نامتعارف فرمان ، داغ شدن لنت ها ، افزايش مصرف سوخت و فرسودگي بيش از حد لنت و ديسك ها و حتي از كار افتادن سيستم ترمز می شویم. اگر نگهدارنده و پين های گيره ترمز كه پيستون ها روی آن هستند خراب باشد یا خود پستون بعد از ترمز گیری سریعا به عقب برنگردد و يا در نوع كاسه ای فنركفشک ها شكسته باشند یا ترک خورده باشند ، لنت و يا كفشک بيش از حد به ديسک و کاسه چرخ نزديک شده و با آن درگير مي شود.

10- لرزش فرمان و اتاق هنگام ترمز گيری

اين مشكل وقتی رخ می دهد كه ديسک های ترمز تاب بردارند و ديگر سطح آن ها صاف  هموار نباشد. از دلایل تاب برداشتن ديسک ها می توان به سرد و گرم شدن ناگهانی آن ها و همچنين غير یکنواخت بودن سايش در سطح آن ها اشاره كرد. منظور از سرد و گرم شدن ديسك ها اين است كه مثلا به علت ترمز گيری سطح ديسک گرم شده باشد و در اين هنگام به صورت ناگهاني آب به سطح ديسک ها پاشيده شود كه باعث تاب برداشتن سطح ديسک مي شود.

همچنين گرم شدن بيش از حد ديسک ها بر اثر ترمز هاي پياپي باعث تاب برداشتن ديسک مي شود. می توان در صورت صلاح ديد مكانيک حرفه ای ديسک ها را تا حد کمی تراش كاری كرد و يا در صورت لزوم ديسک ها تعويض شوند.

امیدوارم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد. پیشنهاد مطالعه مقاله نوشته شده درباره معرفی لنت ترمز و روش های تولید آن را به شما عزیزان داریم. تمام سعی ما برآن بوده تا این راهنما و آموزش با زبانی روان و بدور از اطلاعات فنی پیچیده باشد. که برای شما عزیزان به رشته تحریر درآید. منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما عزیزان هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید